Record details

Promulgation
1934.10.24
MB (F/N)
1934.10.27
BS (D)
2011.10.06
Nederlands
[Koninklijk besluit nr. 22 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen] (gewijzigd bij de wet van 2 juni 1998)
[Koninklijk besluit nr. 22 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken] (gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1978)
Koninklijk besluit nr. 22 houdende verbod, ten ozichte van sommige veroordeelden en van de gefailleerden, om deel te nemen aan het beheer van en het toezicht over de vennootschappen op aandelen, de coöperatieve vennootschappen en de credietvereenigingen, en om het beroep van wisselagent uit te oefenen of de bedrijvigheid van deposito-banken waar te nemen
Deutsch
[Königlicher Erlass Nr. 22 über das für bestimmte Verurteilte und für Konkursschuldner geltende gerichtliche Verbot, bestimmte Ämter, Berufe oder Tätigkeiten auszuüben] (abgeändert durch das Gesetz vom 2. Juni 1998)
[Königlicher Erlass Nr. 22 zur Einführung eines für bestimmte Verurteilte und für Konkursschuldner geltenden Verbots, bestimmte Ämter, Berufe oder Tätigkeiten auszuüben, und zur Zuteilung der Befugnis, solche Verbote auszusprechen, an die Handelsgerichte] (abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1978)
Königlicher Erlass Nr. 22 zur Einführung eines für gewisse Verurteilte und für Konkursschuldner geltenden Verbots, sich an der Geschäftsführung und Aufsicht von Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Kreditvereinigungen zu beteiligen und den Beruf eines Börsenmaklers oder die Tätigkeit einer Depositenbank auszuüben
Français
[Arrêté royal n° 22 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités] (modifié par la loi du 2 juin 1998)
[Arrêté royal n° 22 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions] (modifié par la loi du 4 août 1978)
Arrêté royal n° 22 portant interdiction, pour certains condamnés et pour les faillis, de participer à l'administration et à la surveillance des sociétés par actions, des sociétés coopératives et des unions de crédit et d'exercer la profession d'agent de change ou l'activité de banque de dépôts

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT