Zoekscherm

Resultaat van uw zoekopdracht

Door te klikken op een opschrift, krijgt U toegang tot de betrokken vertaling via een tekstlink. Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U gedetailleerde informatie over de records van onze databank.

Uw zoekopdracht heeft 17478 resultaten opgeleverd.

Datum Opschrift Doc.
2012.02.07 Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007
2007.10.25 Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik
2020.06.23 Koninklijk besluit nr. 33 tot aanpassing van de inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging om specifieke uitgaven gelinkt aan de COVID-19-pandemie te dekken
2023.10.16 Koninklijk besluit betreffende de retributies inzake identificatie en registratie van dieren
2013.05.23 Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief
2022.06.16 Aanbeveling van de Raad van de Europese Unie inzake individuele leerrekeningen
1995.02.20 Samenwerkingsakkoord betreffende de Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, gesloten door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest
2014.03.20 Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de terbeschikkingstelling van voorzieningen in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologieën en de Kenniscentra
2019.03.21 Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties
2023.10.20 Wet betreffende de oprichting en het beheer van de "Federal Learning Account"
2022.10.03 Wet houdende diverse arbeidsbepalingen
2009.05.06 Richtlijn 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (Herschikking)
2005.07.08 Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur kustwacht
2019.07.10 Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters
1867.07.21 Koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken
1885.01.15 Koninklijk besluit - Burgerlijk ereteken - Uitbreiding tot de overheidsambtenaren
2023.06.15 Omzendbrief betreffende de verblijfsrechtelijke bescherming voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, toegelaten tot een verblijf in het Rijk op grond van gezinshereniging
2023.12.25 Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van het oudburgerlijk wetboek, teneinde de deelname van 16- en 17-jarigen aan de verkiezing van het europees parlement mogelijk te maken zonder voorafgaande inschrijvingsplicht
2021.05.09 Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 über Medizinprodukte
2024.02.07 Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van draagbare en vervoerbare CO2-meters in het kader van de opvolging van de binnenluchtkwaliteit
862 863 864 865 866 ... 874

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT