Zoekscherm

Resultaat van uw zoekopdracht

Door te klikken op een opschrift, krijgt U toegang tot de betrokken vertaling via een tekstlink. Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U gedetailleerde informatie over de records van onze databank.

Uw zoekopdracht heeft 17478 resultaten opgeleverd.

Datum Opschrift Doc.
2010.07.07 Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG van de Raad
2019.06.20 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad
2023.06.28 Wet houdende wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
2022.12.21 Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief GPI 44ter - Richtlijnen betreffende het Interventiekorps
2023.10.25 Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 90, tweede lid, van het Kieswetboek, betreffende het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem zijn aangewezen
2019.01.28 Koninklijk besluit betreffende de retributies waartoe de prestaties van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen aanleiding geven
2015.02.26 Koninklijk besluit tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen
2020.07.31 Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid
2021.01.29 Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/578 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het verzamelen van gegevens over het verkoopvolume en het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen bij dieren
2023.07.21 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren
2023.07.31 Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van conversiepraktijken
2023.08.30 Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingesteld bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2023.12.20 Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, teneinde het tarief te bepalen van de elektronische identiteitsdocumenten die aan de buitenlandse kinderen onder de twaalf jaar uitgereikt worden
2022.03.04 Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden
2021.07.13 Verordening (EU) 2021/1156 van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft steviolglycosiden (E 960) en rebaudioside M geproduceerd via enzymmodificatie van steviolglycosiden uit Stevia
2003.05.21 Ministerieel besluit tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden
2023.07.20 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering, door een primaire producent, van kleine hoeveelheden van sommige levensmiddelen van dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel, het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne en het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassings-modaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
2021.12.02 Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013
2023.10.27 Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 januari 2020 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken
2023.10.27 Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken
861 862 863 864 865 ... 874

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT