Zoekscherm

Resultaat van uw zoekopdracht

Door te klikken op een opschrift, krijgt U toegang tot de betrokken vertaling via een tekstlink. Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U gedetailleerde informatie over de records van onze databank.

Uw zoekopdracht heeft 17478 resultaten opgeleverd.

Datum Opschrift Doc.
2022.02.09 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de retributie
2021.12.09 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
2021.12.17 Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk
2021.12.19 Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk
2021.12.23 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
2022.03.23 Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal van 2022 en van de vermindering voor overwerk
2022.03.28 Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid
2023.12.22 Wet houdende diverse fiscale bepalingen
2023.12.25 Koninklijk besluit tot bepaling van de rapportagemodaliteiten voor de platformexploitanten bedoeld in titel VII, hoofdstuk III, afdeling Iquater, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
2021.07.04 Wet tot omzetting van Europese richtlijnen en tenuitvoerlegging van Europese verordeningen over financiële aangelegenheden (I)
2019.11.27 Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector
2020.06.18 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088
2022.05.08 Wet houdende diverse bepalingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector
2022.08.13 Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt
2022.07.30 Wet betreffende het gebruik van onbemande automatisch werkende toestellen ter controle op de inbreuken op het verbodsbord C23
2022.07.14 Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
2023.09.15 Koninklijk besluit inzake de aanpassing van de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen en de inkomensgarantie voor ouderen
2020.12.20 Koninklijk besluit inzake de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen
2023.04.07 Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers
2023.12.12 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek
859 860 861 862 863 ... 874

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT