Zoekscherm

Resultaat van uw zoekopdracht

Door te klikken op een opschrift, krijgt U toegang tot de betrokken vertaling via een tekstlink. Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U gedetailleerde informatie over de records van onze databank.

Uw zoekopdracht heeft 17084 resultaten opgeleverd.

Datum Opschrift Doc.
1999.01.26 Wet houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers
1999.04.19 Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van het erediploma van Rechtvaardige
1999.04.19 Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van het tijdens de tweede wereldoorlog ondergedoken joodse kind
2001.06.10 Wet tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijkheid
2021.01.21 Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, btw en accijnsreglementering in het bijzonder met betrekking tot de indiening van douaneaangiften
2003.04.11 Wet houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers
2006.01.16 Wet houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea
2006.10.11 Koninklijk besluit tot instelling van het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945
2014.05.23 Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg
2014.05.23 Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg
2022.12.21 Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand
2023.02.17 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2022 tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan elektronische aangiften inzake burgerlijke stand
2021.12.23 Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
2018.02.02 Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten
2023.07.04 Wet tot regeling van het taalgebruik met betrekking tot het screeningsmechanisme ingesteld bij het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen
2021.03.29 Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, wat de toepassing van de voorafgaande controle op concentraties van de klinische netwerking tussen ziekenhuizen betreft
2023.05.13 Koninklijk besluit betreffende de wapenbeurzen
2021.04.25 Koninklijk besluit betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten
2018.09.02 Koninklijk besluit ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen
2021.01.05 Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
847 848 849 850 851 ... 855

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT