Zoekscherm

Resultaat van uw zoekopdracht

Door te klikken op een opschrift, krijgt U toegang tot de betrokken vertaling via een tekstlink. Onder de rubriek "Over onze databank" vindt U gedetailleerde informatie over de records van onze databank.

Uw zoekopdracht heeft 17284 resultaten opgeleverd.

Datum Opschrift Doc.
1937.10.02 Koninklijk besluit houdende het statuut van het rijkspersoneel
1970.06.16 Wet betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen
1967.01.30 Koninklijk besluit houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeriën
1934.10.31 Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen der diploma's van landbouwkundig ingenieur, van scheikundig landbouwingenieur, van ingenieur voor waters en bossen, van koloniaal landbouwkundig ingenieur, van tuinbouwkundig ingenieur, van boerderijbouwkundig ingenieur, van ingenieur der landbouwbedrijven
1949.12.31 Gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens
1954.03.16 Wet betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut
1964.06.01 Koninklijk besluit betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangelegenheid
2001.02.08 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten
1980.08.08 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
1978.07.03 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten
1967.11.13 Koninklijk besluit betreffende de stand disponibiliteit van het rijkspersoneel
1982.11.18 Koninklijk besluit betreffende het onthaal en de vorming van het rijkspersoneel
1971.02.10 Koninklijk besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van het studiepeil van de inrichtingen voor kunstonderwijs met dat van de hogere secundaire technische school en waarbij de voorwaarden voor het uitreiken van de diploma's bepaald worden
1979.10.23 Koninklijk besluit houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt
1971.03.19 Wet betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften
1973.06.29 [Koninklijk besluit houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten] (gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002)
1974.12.19 Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
1976.06.25 Koninklijk besluit tot regeling van de studies van sommige hogere secundaire afdelingen van de inrichtingen voor kunstonderwijs met volledig leerplan
1983.12.29 Wet betreffende de huur van onroerende goederen
1977.03.01 Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld
1 2 3 ... 865

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT