Record details

Afkondiging
2023.10.25
MB (F/N)
2023.11.17
BS (D)
2024.02.16
Nederlands
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 90, tweede lid, van het Kieswetboek, betreffende het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem zijn aangewezen
Deutsch
Königlicher Erlass zur Ausführung von Artikel 90 Absatz 2 des Wahlgesetzbuches in Bezug auf die Anzahl der pro Wahlsektion zur Wahl zugelassenen Wähler in den für die Anwendung eines elektronischen Wahlverfahrens bestimmten Wahlkantonen und Gemeinden
Français
Arrêté royal portant exécution de l'article 90, alinéa 2, du Code électoral, concernant le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique

Copyright 2022 SCTA. Designed by DVIT