Wat doen wij?

De Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV):

 

 • vertaalt in het Duits de wetboeken en wetten aangenomen door het Federale Parlement alsmede de besluiten en omzendbrieven van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, stelt deze vertalingen ter beschikking onder de rubriek VERTALINGEN en zorgt voor de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad,
 • vertaalt in het Duits tegen betaling federale normen (bv. besluiten) voor andere federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en daarvan afhangende diensten, zorgt op vraag van de opdrachtgever voor de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en stelt ze in dit geval ter beschikking onder de rubriek VERTALINGEN,
 • stelt consolidaties op van de door de CDDV in het Duits vertaalde wetboeken, wetten, besluiten en omzendbrieven (de wijzigingen van de bestaande teksten worden voortdurend vertaald en in de basistekst ingepast) en stelt ze ter beschikking onder de rubriek VERTALINGEN,
 • spijst de drietalige (Nederlands, Duits, Frans) terminologiedatabank SEMAMDY,
 • spijst de databank TITREOFF (bevat de opschriften in de drie landstalen van de wettelijke en reglementaire teksten die in de in het Duits vertaalde teksten zijn opgenomen) die als grondslag voor de rubriek VERTALINGEN dient,
 • vertaalt ook in het Duits:
  • verschillende documenten die onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken vallen (niet beschikbaar),
 • vertaalt in het Frans:
  • verschillende documenten die onder de bevoegdheid van de FOD Binnenlandse Zaken vallen (niet beschikbaar),
 • stelt, na advies van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de lijst voor van de wetten die hij in het Duits moet vertalen, afhankelijk van het belang dat ze hebben voor de inwoners van het Duitse taalgebied. De Minister van Justitie heeft deze lijst per brief van 10 april 2019 vastgesteld.