Datum Opschrift  
05.05.2019 Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
22.04.2019 Herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft  
17.04.2019 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Bericht van 17 april 2019 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019. - Bericht van 17 april 2019 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen
18.03.2019 Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 voor de kieskantons Eupen en Sankt Vith Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 voor de kieskantons Eupen en Sankt Vith
14.03.2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen  
27.02.2019 Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk Koninklijk besluit tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk
27.02.2019 Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer Koninklijk besluit betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer
27.02.2019 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (I), in werking kunnen treden Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (I), in werking kunnen treden
27.02.2019 Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019 Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019
25.02.2019 Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen
17.02.2019 Koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen Koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen
08.02.2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken  
08.02.2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek dat bestemd is voor het vastleggen van de uitgaven voor verkiezingspropaganda die gedaan zijn door de kandidaten en de politieke partijen in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen
08.02.2019 Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken
03.02.2019 Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand
18.01.2019 Omzendbrief aangaande de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018 Omzendbrief aangaande de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018
15.01.2019 Koninklijk besluit tot verhoging van de minimumpensioenen voor een volledige loopbaan  
21.12.2018 Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie  
20.12.2018 Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
20.12.2018 Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Koninklijk besluit tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
12345678910...